QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

 

Quản lý chất lượng dịch vụ

  1. Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ
  2. Bản công bố chất lượng dịch vụ
  3. Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ